print("Hello World")
OUTPUT:
Hello World
Author: NIZAM